Keresés
+36 1 220 9100, +36 30 884 1234 1149 Budapest, Fogarasi Út 19/E
Nyelv
hu en


Vásárlási feltételek / Üzletszabályzat

Itt tud tájékozódni a webáruházunkon keresztül történő vásárlás, fizetés és az áru kiszállításának feltételeiről és lehetőségeiről.1. Regisztráció

A jobb oldalon elhelyezett menüpontra kattintva regisztrálhat oldalunkra. Web-áruházunkban nem csak regisztrált felhasználó tud vásárolni.


2. Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelt terméket a Fáma csomagküldő szolgálat szállítja házhoz. A termékek fizetése utánvéttel vagy banki előre utalással történik – erről részletesen a Banki előrefizetés részben olvashat. A szállítás és utánvétes fizetés díjait itt találja. Ez a díj a rendelés feladásakor hozzáadódik a rendelési értékhez. A teljes árat (termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.

Utánvét:

Az utánvéttel történő fizetés alól kivételt képez az olyan eset, amikor a vásárló egy kiszállított rendelést nem vesz át, a vásárlástól való elállás szabályai szerint (3. Pont) és a futár visszahozza a csomagot felszámolva annak költségeit. Ekkor fenntartjuk a jogot, hogy a vevőt a jövőben csak előre történő utalással történő előzetes fizetés esetén szolgáljuk ki.

Bruttó 50.000.- Ft-os rendelési érték felett a szállítási és utánvételi díjakat átvállaljuk vásárlóinktól.

A kiszállítás a megrendelés visszaigazolásától számítva a következő munkanapon megtörténik. Kérjük olyan szállítási címet tüntessen fel megrendelése leadásakor, ahol munkaidőben (10-17 óra) át tudják venni a csomagot. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a csomagról értesítést hagy. A küldemény kézbesítését másnap újra megkísérli, ha ekkor is sikertelen a kézbesítés, akkor a csomagot visszaviszi a feladónak. Ezért célszerű a rendeléskor mobiltelefonszámot megadni, amit mi rávezetünk a csomagcímkére, így a futár tud egyeztetni a megrendelővel az áru átvételéről.

Banki előre utalás:

A megrendelt termék vételárát bankszámlánkra előre utalással is kifizetheti, majd a termék az összeg beékezését követően 24-48-órán belül postázásra kerül. A rendelés leadását követően e-mailban értesítjük az utalás részleteiről.

Személyes átvétel üzletünkben:

A megrendelést követően üzletünkben tudja átvenni a megrendelt terméket:

KáCsa Audió Kft.

Fogarasi út 19.
H-1149, Budapest
Hétfőtől-péntekig 9-18 óráig
Tel: +36 1 220 9100
Mobil: +36 30 884 1234
E-mail: bolt@kacsa-audio.hu
www.kacsa-audio.hu


3. A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail üzenetben vagy telefonon. Figyelem, az e-mail üzenetek sokszor hosszasan keringenek a szerverek között, a kiszállítás előtti elállás kérelmének figyelembevételéhez a mi levelező programunkba való beérkezés tényleges idejét tudjuk értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét! Természetesen kiszállítás előtti elállásnak minősül az is, ha a megrendelt terméket nem tudjuk valójában éppen szállítani és annak érkezése ésszerűtlenül hosszú időt venne igénybe. Ekkor is foganatosítható az elállás joga, illetve a rendelés módosítása kérhető. A kiszállítást megelőző elállás esetében a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli! 

A vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási  jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi e-mail címre: bolt@kacsa-audio.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elállási nyilatkozata a fenti e-mail címre megérkezik.

Ha Ön elállt a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállása esetén Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a vásárló egy kiszállított rendelést – ellállási nyilatkozat megtétele nélkül - nem vesz át és a futár visszahozza a csomagot, felszámolva annak költségét, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a vevőt a jövőben csak előre történő utalás esetén szolgáljuk ki!


4. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás


4.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön vállalkozásunk hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet velünk szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a számunkra más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségünkre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül velünk e-mailen közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


4.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén – amennyiben Ön a Korm. rendelet hatálya alá tartozó terméket vásárolt – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján cégünk jótállásra köteles (továbbiakban: kötelező jótállás). Jótállásra vagyunk kötelesek ennek hiányában azon termékek esetén is, amelyekre külön jótállást vállaltunk (továbbiakban: szerződéses jótállás).

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Mind a kötelező jótállás, mind pedig a szerződéses jótállás körében Önt a kellékszavatossági jogok illetik meg.

Kötelező jótállási jogait a termék átvételétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti, szerződéses jótállási jogait pedig az általunk kibocsátott jótállási jegyben rögzített időn belül – ennek esetleges hiányában az adott termékleírásban feltüntetett jótállási időn belül.

Mikor mentesülünk a jótállási kötelezettség alól?

Jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


5. Egyéb tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy vállalkozásunknál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyennek vállalkozásunk nem vetette alá magát.

Tájékoztatjuk továbbá a fogyasztónak minősülő vevőinket, hogy a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben a Békéltető Testülethez fordulhat. Székhelyünk szerint illetékes Békéltető Testület neve és székhelye: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


6. Adatvédelem

A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk tovább. Amennyiben a vásárló úgy rendelkezik, töröljük regisztrációját, és ezzel adatait a rendszerből.

A Vásárló a regisztráció során elfogadja, hogy boltunk aktuális akcióiról, híreiről számára hírlevelet küldhet.

Köszönjük megtisztelő bizalmát, reméljük, hamarosan viszontlátjuk honlapunkon, webáruházunkba vagy személyesen szaküzletünkben.

Elérhetőségeink:

KáCsa Audió Kft.

Fogarasi út 19.
H-1149, Budapest
Hétfőtől-péntekig 9-18 óráig
Tel: +36 1 220 9100
Mobil: +36 30 884 1234
E-mail: bolt@kacsa-audio.hu
www.kacsa-audio.hu

Bármely további kérdéssel és ügyintézéssel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz.

Üdvözlettel,
KáCsa Audió Kft.